Search for more Public Notices in your area
Traffic

Notice of making an Order The County Borough of Conwy (Public Footpath No 26 Bro Garmon) (Public Path Diversion) Order 2018

Notice ID: NWA0805416

Notice effective from
26th September 2018 to 26th October 2018

Deddf Priffyrdd 1980 - Adran 119 Hysbysiad ynglyn & gwneud Gorchymyn

Gorchymyn Bwrdeistref Sirol Conwy (Llwybr Cyhoeddus Rhif 26 Bro Garmon)

(Gwyro Llwybr Cyhoeddus) 2018

Bydd y Gorchymyn uchod a wnaed ar 18 Medi 2018 dan Adran 119 Deddf Priffyrdd 1980 yn gwyro'r darn hwnnw o Iwybr troed rhif 26 Bro Garmon i'r de o'r eiddo 'The Cherries' yng nghyfeirnod grid SH 8123 5858, gan barhau i gyfeiriad y de ac ar hyd ymyl gorllewinol Oaklands cyn dod i ben drwy ymuno & llwybr troed 27 yng nghyfeirnod grid SH 8116 5833. Mae'r darn hwn o'r llwybr oddeutu 260m mewn hyd.

Bydd y rhan newydd o'r llwybr yn dechrau ar Iwybr coedwig yng nghyfeirnod grid SH 8123 5858 i'r de o 'The Cherries', gan fynd ymlaen i gyfeiriad cyffredinol y de-ddwyrain am oddeutu 160m, ymuno a llwybr troed rhif 27 a pharhau tua'r de am oddeutu 80m cyn troi i gyfeiriad y gorllewin am 105m nes ail-ymuno &'\ hun yng nghyfeirnod grid 8116 5833. Hyd y darn dargyfeiriedig yw oddeutu 345m ac mae ei led yn 1.5m.

Gellir arolygu copi o'r Gorchymyn am ddim yn Llyfrgell Llanrwst ac yn swyddfeydd Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu, Bodlondeb, Conwy yn ystod oriau swyddfa arferol. Rhaid anfon unrhyw sylwadau neu wrthwynebiadau i'r Gorchymyn yn ysgrifenedig at Bennaeth y Gyfraith a Llywodraethu, Bodlondeb, Conwy, LL32 8DU ddim hwyrach na 24 Hydref 2018.

Os na dderbynnir unrhyw sylwadau neu wrthwynebiadau, neu os bydd rhai a wneir yn cael eu tynnu'n ol, gall Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy gadarnhau'r Gorchymyn fel Gorchymyn diwrthwynebiad. Os caiff y Gorchymyn ei anfon at Weinidogion Cymru i'w gadarnhau, bydd unrhyw sylwadau neu wrthwynebiadau sydd heb gael eu tynnu'n 01 yn cael eu hanfon gyda'r Gorchymyn.

Dyddiedig: 26 Medi 2018

Delyth E Jones

Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu

Highways Act 1980 - Section 119

Notice of making an Order The County Borough of Conwy (Public Footpath No 26 Bro Garmon) (Public Path Diversion) Order 2018

The above Order made on 18 September 2018 under Section 119 of the Highways Act 1980 will divert that section of footpath No

26 Bro Garmon to the south of the property "The Cherries" at grid reference SH 8123 5858 continuing southerly and along the western side of Oaklands to end at footpath27 at grid reference SH 8116 5833. This section of the path is approximately 260m in length.The new section of the path will commence from a point south of "The Cherries" at grid reference SH 8123 5858 proceeding generally south easterly along a forest track for approximately 160m then joining footpath 27 and continuing southerly for approximately 80m then turning westerly for 105m to re-join itself at grid reference SH 8116 5833. The length of the diverted section is approximately 345m and the width is 1.5m.

A copy of the Order and map may be inspected at Llanrwst Library, at the offices of the Head of Law and Governance, Bodlondeb, Conwy, during normal opening/ office hours. Any representation about or objections to the Order must be sent in writing to the Head of Law and Governance, Bodlondeb, Conwy, LL32 8DU not later than 24 October 2018.

If no representations or objections are duly made, or if any so made are withdrawn, the Conwy County Borough Council may confirm the Order as an unopposed Order. If the Order is sent to the Welsh Ministers for confirmation, any representations and objections which have not been withdrawn will be sent with the Order.

Dated: 26 September 2018

Delyth E Jones

Head of Law and Governance

■^^^y Bodlondeb,Bodlondeb,

Conwy LL32 8DU

C*ONWY (01492) 574000(01492) 574000

ISSSSSffiS'SS Cyf/Ref: CCBC-030365/HLCyf/Ref: CCBC-030365/HL

Attachments

NWA0805416.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices