Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984

Notice ID: NWA0796601

Notice effective from
19th September 2018 to 19th October 2018

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(11 Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Coed Pella Road/Lansdowne Road/ Queens Drive Bae Colwvnl (Gwaharddiad Pros Pro ar Drafnidiaeth Drwoddl 2018

RHODDIR RHYBUDD fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn, a'i effaith fydd i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrfiyw gerbyd fynd ar hyd y darnau ffyrdd fel a nodir yn yr Atodlen isod.

Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith ail-wynebu'r ffordd gerbydau.

Bydd y Gorchymyn yn dod i rym ar 24 Medi 2018. Disgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o 12 diwrnod, neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, ond am gyfnod o ddim mwy na 14 diwrnod.

Atodlen

Ffordd Coed Pella o'i chyffordd gyda Conway Road i Ffordd Lansdowne

Ffordd Lansdowne o'i chyffordd gyda Ffordd Coed Pella i Queens Drive

Queens Drive o'i gyffordd gyda Conway Road i Ffordd Lansdowne

Dyddiedig 19 Medi 2018

Delyth E Jones

Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14M1 The County Borough of Conwv (Coed Pella Road/Lansdowne Road/

Queens Drive Colwvn Bay) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2018

NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in those lengths of road specified in the Schedule below.

The Order is necessary to facilitate carriageway resurfacing works.

The Order comes into effect on 24 September 2018. It is anticipated that the road will be closed for period of 12 days or until the works which it is proposed to carry out has been completed, subject to a maximum period of 14 days.

Schedule

Coed Pella Road from its junction with Conway Road and Lansdowne Road

Lansdowne Road from its junction with Coed Pella Road to Queens Drive

Queens Drive from its junction with Conway Road to Lansdowne Road

Dated 19 September 2018

Delyth E Jones

Head of Law and Governance

Bodlondeb, Conwy LL32 8DU (01492) 574000 Cyf/Ref: CCBC-031175//HL

Attachments

NWA0796601.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices