Search for more Public Notices in your area
Traffic

NOTICE OF CONFIRMATION OF A PUBLIC PATH ORDER HIGHWAYS ACT 1980 The County Borough of Conwv (Public Footpath No. 8 Bro Machno) Public Path Diversion Order 2018

Notice ID: NWA0768518

Notice effective from
29th August 2018 to 28th September 2018

HYSBYSIAD CADARNHAU GORCHYMYN LLWYEfR CYHOEDDUS DEDDF PRIFFYRDD 1980 Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv ILlwvbr Cvhoeddus Rhif 8 Bro Machno) Gwvro Llwvbr Cvhoeddus 2018

Ar 23 Awst 2018, cadarnhaodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy y Gorchymyn uchod a wnaed o dan Adran 119 Deddf Priffyrdd 1980.

Effaith y Gorchymyn fel y caiff ei gadarnhau yw gwyro'r darn hwnnw o Iwybr troed rhif 8 Bro Machno o gyfeirnod grid SH 7983 5322 gan fynd i'r de ar Iwybr coedwig am tua 250 m i gyfeirnod grid SH 7974 5300.

Bydd y rhan newydd o'r llwybr yn dechrau

0 Iwybr coedwig yng nghyfeirnod grid SH 7974 5300 gan fynd i gyfeiriad y gogleddIwybr coedwig yng nghyfeirnod grid SH 7974 5300 gan fynd i gyfeiriad y gogledd

1 ochr ddwyreiniol llannerch y goedwig a phwll gan ail-ymuno yng nghyfeirnod grid SH 7983 5322. Hyd rhan newydd y llwybr yw tua 320m. Lied y llwybr yw 1.5m.Gellir gweld copi o'r Gorchymyn fel y'i cadarnhawyd am ddim yn swyddfeydd Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu, Bodlondeb, Conwy yn ystod oriau swyddfa arferol.

DawY Gorchymyn i rym ar 23 Awst 2018, ond petai unigolyn yn dymuno cwestiynu ei ddilysrwydd, neu unrhyw ddarpariaeth sy'n rhan ohono, ar y sail nad yw'n cael ei gynnwys ym mhwerau Deddf Priffyrdd 1980 diwygiedig, neu ar sail nad yw'n cydymffurfio ag unrhyw ofynion y Ddeddf, fel y'i diwygiwyd, neu os oes unrhyw reoliad a wnaed o dan y Ddeddf mewn perthynas a'r Gorchymyn na gydymffuriiwyd ag o, gall ef neu hi, yn unol a pharagraff 2 Adran 2 y Ddeddf fel y cymhwysir gan baragraff 5 Atodlen 6 y Ddeddf, wneud cais i'r Uchel Lys o fewn chwe wythnos o ddyddiad yr Hysbysiad hwn.

Dyddiedig: 29 Awst 2018

Delyth E Jones

Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu

NOTICE OF CONFIRMATION OF A PUBLIC PATH ORDER HIGHWAYS ACT 1980 The County Borough of Conwv (Public Footpath No. 8 Bro Machno) Public Path Diversion Order 2018

On 23 August 2018 the Conwy County Borough Council confirmed the above Order made under Section 119 of the Highways Act 1980.

The effect of the Order as confirmed is to divert that section of footpath No 8 Bro Machno from grid reference SH 7983 5322 proceeding southerly on forest track for approximately 250m to grid reference SH 7974 5300.

The new section of the path will commence from forest track at grid reference SH 7974 5300 proceeding in a northerly direction to the eastern side of forestry clearing and pond to re-join itself at grid reference SH 7983 5322. The length of the diverted section is approximately 320m and the width is 1.5m

A copy of the Order as confirmed and the Order map may be seen free of charge at the offices of the Head of Law and Governance, Bodlondeb, Conwy during normal office hours.

The Order comes into force on the 23 August 2018, but if a person aggrieved by the Order wants to question its validity, or that of any provisions contained in it, on the grounds that it is not within the powers of the Highways Act 1980, as amended, or that any regulation made under the Act has not been complied with in relation to the Order, he or she may, under paragraph 2 of Schedule 2 to the Act as applied by paragraph 5 of Schedule 6 to the Act, within 6 weeks from the date of this Notice make an application to the High Court.

Dated: 29 August 2018

Delyth E Jones

Head of Law and Governance

■^^^y Bodlondeb,Bodlondeb,

Conwy LL32 8DU

C-ONWY (01492) 574000(01492) 574000

SSfSJSSK Cyf/Ref: CCBC-029980/HLCyf/Ref: CCBC-029980/HL

Attachments

NWA0768518.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices