Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) The County Borough of Conwv (Wern Bach to Nant vr Efail Betws vn Rhos) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2018

Notice ID: NWA0673173

Notice effective from
20th June 2018 to 20th July 2018

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1)Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Wern Bach i Nant vr Efail Betws vn
Rhos) (Gwaharddiad Pros Pro ar Drafnidiaeth Prwodd)2018
RHODPIR RHYBUDD fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn yn gwahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd deithio ar hyd y darn hwnnw o ffordd a nodir yn yr Atodlen isod.
Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith ar y ffordd, a fydd yn ddibynnol ar y tywydd. Bydd y ffordd ar gau am gyfnod o oddeutu wythnos yn unig, a hynny dros ddau gam yn ystod y cyfnod 25 Mehefin - 25 Medi 2018 pan fydd yr arwyddion traffig priodol wedi'u harddangos ar y safle cyn i'r gwaith ddechrau.
?aw'r Gorchymyn i rym ar 25 Mehefin 2018 a bydd mewn grym pan fydd yr arwyddion traffig wedi'u harddangos.
Atodlen
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) The County Borough of Conwv (Wern Bach to Nant vr Efail Betws vn Rhos) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2018
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in those lengths of road as specified in the Schedule below.
The Order is necessary to facilitate works on the carriageway which are weather dependant. The roads will only be closed for a period of approximately one week over two stages during the period 25 June - 25 September 2018 when appropriate traffic signs will be displayed on site in advance of each closure.
The Order comes into effect on 25 June 2018 and will be in force only when appropriate traffic signs are displayed on site.
Scheudule
Ffordd
Ffordd arall
Wern Bach i Nant yr Efail Betws yn Rhos o'i gyffordd fl'r A548 Ffordd Llanfair i'w gyffordd a B5381 Ffordd Llanelwy
Trwy A548 Ffordd Llanfair, i'r chwith ar B5381 Ffordd Llanelwy a bydd arwyddion ar hyd y ffordd
Road
Alternative route
Wern Bach to Nant yr Efail Betws yn Rhos from its junction with the A548 Llanfair Road to its junction with the B5381 Ffordd Llanelwy
Via A548 Llanfair Road, left onto B5381 Ffordd Llanelwy and will be signed accordingly
?yddiedig: 20 Mehefin 2018 Pelyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraet.hu
Dated: 20 June 2018
Pelyth E Jones
Head of Law and Governance
Bodlondeb, Bangor Rd, Conwy LL32 8DU
(01492) 574000

Attachments

NWA0673173.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices