Search for more Public Notices in your area
Traffic

Ffordd Efail, Temporary Prohibition of Through Traffic

Notice ID: WAR2428112

Notice effective from
8th June 2022 to 8th July 2022


Deddf Rheoli Trafnidiaeth Ffyrdd 1984 Adran

14(1) Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Ffordd Efail Uchaf Llanddoaed) (Gwaharddiad Pros Pro ar Drafnidiaeth Drwoddl 2022

RHOPPIR RHYBUPP
fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn, i wahardd unrhyw gerbyd fynd ar hyd y darn hwnnw o Ffordd Efail Uchaf Llanddoged o'i chyffordd & Ffordd Ffrith a Phen y Bryn Bach.
Mae angen y Gorchymyn er mwyn caniatau gwaith gan O'Connor Utilities. Caniateir mynediad i breswylwyr a cherbydau brys tra bydd y ffordd ar gau. Bydd y llwybr amgen ar hyd Ffordd Tyrpeg Uchaf i'w chyffordd & Ffordd Trwyn Swch, i'r chwith i barhau i Ffordd Frith, i'r chwith ac ymlaen i ddiwedd y gwyriad tuag at y gyffordd & Ffordd Efail Uchaf.
?aw'r Gorchymyn i rym ar 13 Mehefin 2022. Disgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o ddim mwy na 10 diwrnod.
Dyddiedig: 8 Mehefin 2022
Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu

Road Traffic Regulation Act 1984 Section 14(1) Conwv County Borough Council (Ffordd Efail Uchaf Llanddoaed) (Temporary Prohibition of Through Traffic! Order 2022
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which will prohibit vehicles to proceed in that length of Ffordd Efail Uchaf Llanddoged from junction with Ffordd Ffrith and adjacent Pen y Bryn Bach
The Order is necessary to facilitate works by O'Connor Utilities. Residential and Emergency access will be maintained. The alternative route will be via Ffordd Tyrpeg Uchaf to its junction with Ffordd Trwyn Swch, left to continue to Ffordd Frith, left and proceed to the diversions end approaching the junction with Ffordd Efail Uchaf.
The Order comes into effect on 13 June 2022. It is anticipated that the road will be closed for a maximum period of 10 days.
Dated: 8 June 2022
Rhun ap Gareth
Head of Law and Governance
Bodlondeb Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL COUNTY BOROUGH COUNCIL
Cyf/Ref: CCBC-043150

Attachments

WAR2428112.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices