Search for more Public Notices in your area
Traffic

Groesffordd Marli, Temporary Prohibition of Through Traffic

Notice ID: WAR2421896

Notice effective from
1st June 2022 to 1st July 2022


Deddf Rheoli Trafnidiaeth Ffyrdd 1984 Adran

14(1) Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Ffordd Nant Meifod.
Groesffordd Marlii (Gwaharddiad Pros Pro ar Prafnidiaeth Drwoddi 2022

RHODDIR RHYBUDD
fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn, i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd fynd ar hyd y darn hwnnw o Ffordd Nant Meifod, Groesffordd Marli o'r gyffordd S Ffordd Pen y Cefn i Ffordd Nant Bach.
Mae angen y Gorchymyn er mwyn caniatau gwaith ar ran BT. Caniateir mynediad i gerbydau brys tra bydd y ffordd ar gau. Bydd y llwybr amgen ar hyd y rhan heb ei heffeithio o Ffordd Pen y Cefn i'w chyffordd a Ffordd Pistyil, troi i'r dde ar y B5381, troi i'r dde i barhau i'r gyffordd a Bryn y Pin Mawr i Ffordd Caer Clawdd ac fel arall.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 6 Mehefin 2022. Disgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o ddim mwy na 2 wythnos. Dyddiedig: 1 Mehefin 2022 Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu

Road Traffic Regulation Act 1984 Section
14(1) Conwv County Borough Council (Ffordd Nant Meifod. Groesffordd Marlii (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2022
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in that length of Ffordd Nant Meifod Groesffordd Marli from junction with Ffordd Pen y Cefn to Ffordd Nant Bach.
The Order is necessary to facilitate works on behalf of BT. Emergency access will be maintained. The alternative route will be via the unaffected section of Ffordd Pen y Cefn to its junction with Ffordd Pistyil, turn right to the B5381, turn right to continue to the junction with Bryn y Pin Mawr to Caer Clawdd Road and vice versa
The Order comes into effect on 6 June 2022. It is anticipated that the road will be closed for a maximum period of 2 weeks.

Dated: 1 June 2022

Rhun ap Gareth

Head of Law and Governance
Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000

SBSIS Cyf/Ref: CCBC-043148

Cyf/Ref: CCBC-043148

Attachments

WAR2421896.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices