Search for more Public Notices in your area
Traffic

Graglwyd Road, Temporary Prohibition of Through Traffic

Notice ID: WAR2424385

Notice effective from
1st June 2022 to 1st July 2022


Deddf Rheoli Traffig Ffyrdd 1984 Adran

14(1) Gorchvmvn Cvnaor Bwrdeistref Sirol Conwv (Graialwvd Road Penmaenmawr) (Gwaharddiad
Proa Pro ar Drafnidiaeth Drwodd) 2022

RHOPPIR RHYBUPP
fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn, ddim llai na saith niwrnod wedi dyddiad y Rhybudd hwn, i wahardd unrhyw gerbyd rhag mynd ar hyd y darn hwnnw o Ffordd Graiglwyd Penmaenmawr o Bod Hyfryd i'r Is-Orsaf.
Mae angen y Gorchymyn hwn er mwyn caniatau gwaith ar ran BT. Bydd y ffordd amgen drwy Pare Merton i'r chwith i Fernbrook Road parhau i Cwm Road, i'r chwith ac ymlaen i Ffordd Seiriol i'w chyffordd gyda Ffordd Gilfach yna troi i'r chwith i fynd ymlaen i ben y dargyfeiriad. I'r gwrthwyneb ar gyfer cerbydau sy'n teithio i'r cyfeiriad arall. Bydd mynediad ar gael i gerddwyr ac achosion brys. Daw'r Gorchymyn i rym ar 20 Mehefin 2022. ?isgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o 7 diwrnod neu lai. Dyddiedig: 1 Mehefin 2022 Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu

Roap Traffic Regulation Act 1984 Section 14(1

) The County Borough of Conwv (Graialwvd Road Penmaenmawr) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2022

NOTICE IS GIVEN
that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit vehicles proceeding in that length of Graiglwyd Road Penmaenmawr from Bod Hyfryd to the Sub-station.
The Order is necessary to facilitate works on behalf of BT. The alternative route will be via Merton Park left to Fernbrook Road continue to Cwm Road, left and continue onto Seiriol Road to its junction with Gilfach Road then turn left to proceed to the diversion end. Vice versa for vehicles travelling in the opposite direction. Pedestrian and emergency access will be maintained
The Order comes into effect on 20 June 2022.
It is anticipated that the road will be closed for a
maximum period of 7 days.
Dated: 1 June 2022
Rhun ap Gareth
Head of Law and Governance
Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000

CVNGOR BWRDEISTREF SIROL COUNTY BOROUGH COUNCIL
Cyf/Ref: CCBC-043154

Attachments

WAR2424385.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices