Search for more Public Notices in your area
Traffic

Glasfryn to Dolwen, Temporary Prohibition of Through Traffic

Notice ID: WAR2423549

Notice effective from
1st June 2022 to 1st July 2022


Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 Adran

14(1) Gorchvmvn Bwrdeistrsf Sirol Conwv (Glasfrvn i Ddolwen. Dolwen) (Gwaharddiad Proa Pro ar Drafnidiaeth Drwodd/Parcio) 2022

RHODPIR RHYBUDD
fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn, dim llai na saith niwrnod o ddyddiad y rhybudd hwn, a'i effaith fydd gwahardd cerbydau rhag mynd ar hyd na pharcio ar hyd y darn hwnnw o Glasfryn i Ddolwen, Dolwen o gytfordd Chweffordd i'r B5381 am tua 350m tua'r dwyrain. Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith i roi wyneb newydd ar y ffordd gerbydau.
Y llwybr amgen fydd y darn heb ei effeithio o'r B5381 (Glasfryn i Ddolwen), B5383 (Ffordd Dolwen a Ffordd Llanelian), A547 (Ffordd Conwy), B5113 (Kings Road/Kings Drive/Ffordd Pen y Bryn). Bydd y llwybr hwn yn gweithredu yn groes gan ddefnyddio Ffordd Lansdowne a Grosvenor Road o Kings Road i'r A547 Ffordd Conwy. Bydd y ffordd ar agor i 'r gwasanaethau brys yn ystod y gwaith ?aw'r Gorchymyn i rym ar 20 Mehefin 2022 am uchafswm o 18 mis a bydd mewn grym pan fydd arwyddion traffig priodol wedi'u harddangos ar y safle cyn i'r gwaith ddechrau Dyddiedig 1 Mehefin 2022 Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu


Road Traffic Regulation Act 1984 Section

 14(1) The County Borough of Conwv (Glasfrvn to Dolwen. Dolwen) (Temporary Prohibition of Through Traffic/ Parking) Order 2022

NOTICE IS GIVEN
that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order the effect of which will prohibit vehicles from proceeding or parking along that length of Glasfryn to Dolwen, Dolwen from junction with Chweffordd to the B5381 for approximately 350m eastwards. The Order is necessary to facilitate carriageway resurfacing works.
The alternative route will be via the unaffected length of B5381 (Glasfryn to Dolwen), B5383 (Dolwen Road & Llanelian Road), A547 (Conway Road), B5113 (Kings Road/Kings Drive/Pen y Bryn Road). This route will operate in the reverse utilising Lansdowne Road and Grosvenor Road from Kings Road to A547 Conway Road. Emergency access will be maintained
The Order comes into effect on 20 June 2022 for a
maximum period of 18 months and will be in force
only when appropriate traffic signs are displayed
on site in advance of works commencing.
Dated 1 June 2022
Rhun ap Gareth
Head of Law and Governance
Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL COUNTY BOROUGH COUNCIL
Cyf/Ref: CCBC-043153

Attachments

WAR2423549.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices