Search for more Public Notices in your area
Traffic

Deganwy, Temporary Prohibition of Through Traffic

Notice ID: WAR2415513

Notice effective from
25th May 2022 to 24th June 2022


EDDF RHEOLI TRAFFIG FFYRDD 1984 ADRAN 14(1)
Gorchymyn Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy)
(York Road Deganwy)
(Gwaharddiad Dros Dro ar Draffig Trwodd) 2022


RHODDIR RHYBUDD fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn, ddim llai na saith niwrnod wedi dyddiad y Rhybudd hwn, i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd fynd ar hyd y darn hwnnw o York Road Deganwy o gefn York Road i Gannock Mews.


Mae angen y Gorchymyn er mwyn caniatáu gwaith ar ran Dwr Cymru. Caniateir mynediad i gerddwyr a cherbydau brys tra bydd y ffordd ar gau. Bydd y llwybr amgen ar hyd York Road i Gannock Road, troi i’r chwith i Gannock Park a pharhau i’w chyffordd â Gannock Road, i’r chwith i’r gyffordd â Ffordd Deganwy ac yna throi i’r chwith i ddiwedd y gwyriad tuag at y gyffordd â York Road. Ac yna’n groes i gerbydau sy’n dod i’r cyfeiriad arall.


Daw’r Gorchymyn i rym ar 13 Mehefin 2022. Disgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o ddim mwy na 7 diwrnod.


Dyddiedig 25 Mai 2022
Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfraith a LlywodraethuROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1)
Conwy County Borough Council
(York Road Deganwy)
(Temporary Prohibition of Through Traffic)Order 2022


NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in that length of York Road Deganwy from Back York Road to Gannock Mews.


The Order is necessary to facilitate works on behalf of Welsh Water. Pedestrian and Emergency access will be maintained. The alternative route will be via the unaffected section of York Road onto Gannock Road, turn left onto Gannock Park and continue to its junction with Gannock Road, left to the junction with Degnawy Road then turn left to proceed to the diversions end approaching the junction with York Road. Vice versa for vehicles travelling in the opposite direction.


The Order comes into effect on 13 June 2022. It is anticipated that the road will be closed for a maximum period of 7 days.


Dated: 25 May 2022
Rhun ap Gareth
Head of Law and Governance


Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000
Cyf/Ref: CCBC-043149

Attachments

WAR2415513.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices