Search for more Public Notices in your area
Traffic

Lower Gate Street, Conwy, Temporary Traffic Restrictions

Notice ID: WAR2416863

Notice effective from
25th May 2022 to 24th June 2022


DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1)
Gorchymyn Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
(Ailwampio Trosffordd Conwy)
(Cyfyngiadau Dros Dro ar Drafnidiaeth) 2022


RHODDIR RHYBUDD fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn, i wahardd cerbydau rhag teithio ar hyd y rhan honno o Lower Gate Street Conwy o Fwa Bodlondeb i’r Siop Cregyn Gleision a thynnu’r cyfyngiad "dim troi i’r dde" dros dro yn y gyffordd gyda Phont Conwy. Fe fydd gwaharddiad mewn grym hefyd yn gwahardd gyrwyr sy’n dysgu a mopedau 50cc ac is rhag teithio ar y rhan o Ffordd 6G Cyffordd Llandudno o Gylchfan y Weekly News hyd at Tesco.


Mae angen y Gorchymyn am resymau diogelwch er mwyn hwyluso gwaith ailwampio ar Drosffordd / Pont Conwy. Bydd mynediad ar gyfer cerddwyr yn parhau. Bydd y cyfyngiadau mewn grym hyd nes y bydd y gwaith y bwriedir ei gyflawni yn y Cam hwn wedi’i gwblhau


Dyddiedig: 25 Mai 2022
Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfraith a LlywodraethuROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1)
Conwy County Borough Council
(Conwy Flyover Refurbishment)
(Temporary Traffic Restrictions) Order 2022


NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which will prohibit vehicles from travelling along that section of Lower Gate Street Conwy from Bodlondeb Arch to the Mussel Shop and temporarily remove the "no right turn" restriction at the junction with Conwy Bridge. A prohibition of learner drivers and mopeds 50cc and under travelling on the section of Ffordd 6G Llandudno Junction from Weekly News Roundabout up to Tesco will also be in place.


The Order is necessary for safety reasons to facilitate the refurbishment works on Conwy Bridge/Flyover. Pedestrian access will be maintained. The restrictions will be in force until the works which it is proposed to carry out on this Phase have been completed.


Dated: 25 May 2022
Rhun ap Gareth
Head of Law and Governance


Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000
Cyf/Ref: CCBC-042375


Attachments

WAR2416863.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices