Search for more Public Notices in your area
Traffic

Traffic Regulations, Queens Road Conwy

Notice ID: WAR2411363

Notice effective from
18th May 2022 to 17th June 2022

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 RHAN 14(11 Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Queens Road Craig v Don) (Gwaharddiad Pros Pro ar Barcio) 2022 RHODDIR RHYBUDD fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn, ddim llai na saith niwrnod wedi dyddiad y Rhybudd hwn, a'i effaith fydd gwahardd cerbydau rhag parcio ar hyd y darn hwnnw o Queens Road, Craig y Don o du allan i Rif 66 i fynedfa'r Ganolfan Gymunedol. Mae'r Gorchymyn yn hanfodol er mwyn diogelwch y cyhoedd a ddaw i rym ar 7 Mehefin 2022 am gyfnod o 18 mis.
Dyddiedig: 18 Mai 2022 Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) The County Borough of Conwy (Queens Road Craig y Don) (Temporary Prohibition of Parking) Order 2022 NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit vehicles parking on that length of Queens Road Craig y Don from outside No 66 to the entrance into the Community Centre. The Order is necessary for public safety and will come Into effect on 7 June 2022 for a period of 18 months. Dated: 18 May 2022

Attachments

WAR2411363.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices