Search for more Public Notices in your area
Traffic

Market Street, Temporarary One Way Traffic

Notice ID: WAR2404515

Notice effective from
11th May 2022 to 10th June 2022


Deddf Rheoli Trafnidiaeth Ffyrdd 1984 Adran

14(1) Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Strvd v Farchnad Abergele) (Traffio Un Ffordd Pros Drol 2022

RHODDIR RHYBUDD
fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn a'i effaith fydd cyflwyno system draffig unffordd dros dro ar hyd y darn nwnnw o Stryd y Farchnad Abergele (tua'r dwyrain wrth ddod i mewn i Abergele) o'r Cylchfan Tesco i'r Garej. Mae'r Gorchymyn yn hanfodol er mwyn hwyluso gwaith gan O'Connor Utilities. Bydd y llwybr amgen ar hyd Ffordd y Mar, Ffordd Promenad Pensarn at y gyffordd & Dundonald Avenue, trowch i'r dde i gymryd y tro cyntaf i barhau ar Dundonald Avenue cyn parhau at ddiwedd y gwyriad ar Stryd y Dwr.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 17 Mai 2022. Disgwylir y bydd y cyfyngiadau mewn grym am gyfnod na fydd yn fwy na 10 diwrnod.
Dyddiedig 11 Mai 2022

Rhun ap Gareth

Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu

Road Traffic Regulation Act 1984 Section 14(1) Conwv County Borough Council (Market Street Abergele) (Temporary One Way Traffic) Order 2022

NOTICE IS GIVEN
that the Conwy County Borough Council have made an Order the effect of which will place a temporary one way traffic system on that length of Market Street Abergele (eastbound on entering Abergele) from the Tesco Roundabout to the Garage.
The Order is necessary to facilitate works by O'Connor Utilities. The alternative route will be via Sea Road, Pensarn Promenade Road to the junction with Dundonald Avenue, turn right to take the first exit to continue on Dundonald Avenue before proceeding to the diversions end on Water Street.
The Order comes into effect on 17 May 2022. It is anticipated that the restrictions will be in place for a maximum period of 10 days.

Dated 11 May 2022

Rhun ap Gareth

Head of Law and Governance
Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000

Cyf/Ref: CCBC 042991

Attachments

WAR2404515.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices