Search for more Public Notices in your area
Traffic

Llangernyw, Temporary Prohibition of Pedestrians

Notice ID: WAR2393565

Notice effective from
27th April 2022 to 27th May 2022


Deddf Rheoli Trafnidiaeth Ffyrdd 1984 Adran

14(1) Gorchvmvn Cvnaor Bwrdeistref Sirol Conwv f Llwvbr Troed 50 Llanaernvwl (Gwaharddlad Pros Pro ar Gerddwvrt 2022

RHOPPIR RHYBUPP
bod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu, dim llai na saith niwrnod o'r dyddiad hwn gwneud Gorchymyn, a'i effaith yw gwahardd unrhyw gerddwyr rhag cerdded ar hyd rhan o'r llwybr troed 50 Llangernyw o Bont Sylltu ar gyfeirnod grid SH 8835 6666 ac yn mynd i gyfeiriad y gogledd ddwyrain gan basio Pen-y-Bryn gan orffen ar Iwybr troed 45 ar gyfeirnod grid SH 8817 6676.
Mae angen y Gorchymyn oherwydd y tebygolrwydd o berygl i'r cyhoedd gan fod tir wedi dymchwel.
Bydd y Gorchymyn yn dod i rym ar 16 Mai 2022. Rhagwelir y bydd y llwybr troed ar gau nes bydd y gwaith arfaethedig wedi'i gwblhau, yn amodol ar uchafswm o 6 mis.
Dyddiedig: 27 Ebrill 2022
Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu

Road Traffic Regulation Act 1984 Section 14(1) Conwv County Borough Council (Footpath 50 Llanaernvw) (Temporary Prohibition of Pedestrians) Order 2022

NOTICE IS GIVEN
that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which is to prohibit any pedestrian to proceed in that section of footpath 50 Llangernyw from Bont Sylltu at grid reference SH 8835 6666 and proceeding in a north easterly direction passing Pen-y-Bryn to end at footpath No 45 at grid reference SH 8817 6676.
The Order is necessary for the reason of likelihood of danger to the public due to land collapse.
The Order will come into effect on 16 May 2022. It is anticipated that the footpath will be closed until the works which it is proposed to carry out have been completed, subject to a maximum period of 6 months.

Dated: 27 April 2022

Rhun ap Gareth

Head of Law and Governance
Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000

Cyf/Ref: CCBC-0420469
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL COUNTY BOROUGH COUNCIL

Attachments

WAR2393565.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices