Search for more Public Notices in your area
Traffic

West Promenade Rhos on Sea, Temporary Prohibition of Through Traffic

Notice ID: WAR2393500

Notice effective from
27th April 2022 to 27th May 2022


Deddf Rheoli Trafnidiaeth Ffyrdd 1984 Adran

14(1) Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Promenad v Gorllewin. Llandrillo-vn-Rhosl Gorchvmvn (Gwaharddiad Pros Pro ar Drafnidiaeth Drwoddl 2022

RHODPIR RHYBUPD
fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn, ddim llai na saith niwrnod wedi dyddiad y Rhybudd hwn, i wahardd unrhyw gerbyd rhag teithio ar hyd y darn hwnnw o Bromenad y Gorllewin, Llandrillo-yn-Rhos ar hyd Arglawdd Cayley. Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith Cynllun Amddiffyn yr Arfordir. Bydd y ffordd ar agor i wasanaethau brys a cherddwyr. Bydd y ffordd arall ar gael i drafnidiaeth yn mynd ar hyd Promenad Cayley. Daw'r Gorchymyn i rym ar 16 Mai 2022 a bydd mewn grym pan fydd arwyddion traffig priodol 7010.4 wedi'u harddangos ar y safle cyn i'r gwaith ddechrau. ?yddiedig 27 Ebrill 2022 Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu_

Road Traffic Regulation Act 1984 Section 14(1) Conwv County Borough Council (West Promenade Rhos on Seal (Temporary Prohibition of Through Traffic! Order 2022

NOTICE IS GIVEN
that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit vehicles to proceed along West Promenade Rhos on Sea length of the Cayley Embankment
The Order is necessary to facilitate a coastal
defence scheme. Emergency and pedestrian
access will be maintained. The alternative route
will be via the Cayley Promenade
The Order comes into effect on 16 May 2022 and
will be in force only when appropriate traffic signs
7010.4 are displayed on site in advance of works
commencing
Dated: 27 April 2022
Rhun ap Gareth
Head of Law and Governance_
Bodlondeb

^.r^^s Conwy, LL32 8DU
^^s

Conwy, LL32 8DU
L.ONWY (01492) 574000

(01492) 574000
Cyf/Ref: CCBC-042994

Attachments

WAR2393500.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices