Search for more Public Notices in your area
Traffic

Caerhun, Temporary Prohibition of Pedestrians

Notice ID: WAR2386383

Notice effective from
20th April 2022 to 20th May 2022

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYHDD 1984
ADRAN 14(11 Gorchvmvn Cvnaor Bwrdelstref Slrol Conwv (Llwvbr Troed 75 Caerhun) fGwaharddiad Pros Pro ar Gerddwvr) 2022
RHODPIR RHYBUPP fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn, a'i effaith yw gwahardd unrhyw gerddwr rhag mynd ar hyd y darn hwnnw o Iwybr troed cyhoeddus rhif 75 yng nghymuned Caerhun gan ddechrau ar bont sy'n croesi Afon Dulyn ar gyfeirnod grid SH 7599 6871 ac sy'n mynd i gyfeiriad y dwyrain gan orffen ar Ffordd Eigiau ar gyfeirnod grid SH 7611 6873.
Mae angen y Gorchymyn oherwydd y tebygolrwydd o berygl i'r cyhoedd oherwydd coed sydd wedi disgyn.
Bydd y Gorchymyn yn dod i rym ar 25 Ebrill 2022. Rhagwelir y bydd y llwybr troed ar gau nes bydd y gwaith arfaethedig wedi'i gwblhau, yn amodol ar uchafswm o 6 mis.
Dyddiedig: 20 Ebrill 2022
Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1)
Conwv County Borough Council (Footpath 75 Caerhun) (Temporary Prohibition of Pedestrians) Order 2022

NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which is to prohibit any pedestrian to proceed in that section of public footpath no 75 in the community of Caerhun commencing from a bridge crossing the Afon Dulyn at grid reference SH 7599 6871 and proceeding in an easterly direction to terminate at Eigiau Road at grid reference SH 7611 6873
The Order is necessary for the reason of likelihood of danger to the public due to fallen trees.
The Order will come into effect on 25 April 2022. It is anticipated that the footpath will be closed until the works which it is proposed to carry out have beer completed, subject to a maximum period of 6 months.
Dated: 20 April 2022
Rhun ap Gareth
Head of Law and Governance
Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000

Cyf/Ref: CCBC - 042762
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL COUNTY BOROUGH COUNCIL

Attachments

WAR2386383.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices