Search for more Public Notices in your area
Traffic

Conwy, Temporary Prohibition of Pedestrians

Notice ID: WAR2386557

Notice effective from
20th April 2022 to 20th May 2022

DEDDF RHEOLI TRAFFIG FFYRDD 1984 ADRAN 14M) Gorchvmvn Cvnaor Bwrdeistref Sirol Conwv (Llwvbr Troed 26 Conwv (Gwaharddiad Pros Pro ar Gerddwvr) 2022

RHODPIR RHYBUDP
fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu, dim llai na saith niwrnod o'r dyddiad hwn gwneud Gorchymyn a'i effaith yw gwahardd unrhyw gerddwr rhag mynd ar hyd y darn hwnnw o Iwybr troed cyhoeddus rhif 26 Conwy o Ffordd y Cymry Brenhinol (A470) yng nghyfeirnod grid SH 7969 7895 tua'r gogledd ddwyrain i'r de o Bias Bodysgallen i gilffordd 24 yng nghyfeirnod grid SH 8014 7909
Mae angen y Gorchymyn oherwydd peryglon tebygol i'r cyhoedd. Daw'r Gorchymyn i rym ar 9 Mai 2022. Disgwylir y bydd y llwybr troed ar gau nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, ond am gyfnod o ddim mwy na 6 mis.

Dyddiedig: 20 Ebrill 2022
Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14M1 Conwv County Borough Council
(Footpath 26 Conwv) (Temporary Prohibition of Pedestrians) Order 2022


NOTICE IS GIVEN
that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which is to prohibit any pedestrian to proceed in the full length of public footpath No 26 Conwy commencing from the Royal Welsh Way (A470) at grid reference SH 7969 7895 and proceeding in a generally north easterly direction south of Bodysgallen Hall and terminating at Byway 24 at grid reference SH 8014 7909 The Order is necessary for the reason of likelihood of danger to the public The Order will come into effect on 9 May 2022. It is anticipated that the footpath will be closed until the works which it is proposed to carry out have been completed, subject to a maximum period of 6 months. Dated: 20 April 2022

Rhun ap Gareth
Head of Law and Governance

Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000

Cyf/Ref: CCBC-042908
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL COUNTY BOROUGH COUNCIL

Attachments

WAR2386557.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices