Search for more Public Notices in your area
Traffic

Engan Road, Temporary Prohibition of Through Traffic

Notice ID: WAR2382834

Notice effective from
13th April 2022 to 13th May 2022


Deddf Rheoli Traffig Ffyrdd 1984 Adran

14(1) Gorchvmvn Cvnaor Bwrdeistref Sirol Conwv (Croes Enaan Road Trofarth) fGwaharddiad Pros Pro ar Drafnidiaeth Drwodd) 2022
RHODPIR RHYBUPP fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd deithio ar hyd y rhan honno o Ffordd Croes Engan Trofarth at Bont Dawn.
Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith cryfhau'r bont. Bydd y ffordd amgen drwy Ffordd ?awn, yna Ffordd Tan y Llwyfan i'w chyffordd gyda Ffordd Ty Mawr, troi i'r chwith ar Ffordd Ty Mawr a Ffordd Pencraig, yna i'r chwith ar Ffordd Fron Uchaf, ac i'r gwrthwyneb. Bydd mynediad i'r gwasanaethau brys.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 19 Ebrill 2022 a bydd mewn grym pan fydd arwyddion traffig priodol 7010.4 wedi'u harddangos ar y safle cyn i'r gwaith ddechrau.
Dyddiedig: 13 Ebrill 2022

Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu

Road Traffic Regulation Act 1984 Section
14(1) Conwv County Borough Council (Croes Enaan Road Trofarth) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2022
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which will prohibit any person from causing any vehicle to proceed in that length of Croes Engan Road Trofarth at Pont Dawn.
The Order is necessary to facilitate bridge strengthening works. The alternative route will be via Dawn Road onto Tan y Llwyfan Road to its junction with Ty Mawr Road, turn left on to Ty Mawr Road and Pencraig Road then left on Fron Uchaf Road and vice versa. Emergency access will be maintained.
The Order comes into effect on 19 April 2022 and
will be in force only when appropriate traffic signs
7010.4 are displayed on each site in advance of
works commencing
Dated: 13 April 2022

Rhun ap Gareth

Head of Law and Governance
Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000

Cyf/Ref: CCBC-042385
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL COUNTY BOROUGH COUNCIL

Attachments

WAR2382834.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices