Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) Conwv County Borough Council (Footpath Nos 18.19 and 31 Betws v Coed) (Temporary Prohibition of Pedestrians) Order 2021

Notice ID: WAR2290899

Notice effective from
22nd December 2021 to 21st January 2022

DEDDF RHEOLI TRAFFIG FFYRDD 1984 ADRAN 14(11 Gorchvmvn Cvnaor Bwrdelstref Slrol Conwv
(Llwvbr Troed 18.19 a 31 Betws v Coed) (Gwaharddiad Pros Pro ar Gerddwvr) 2021 RHODDIR RHYBUDD fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu, dim llai na saith niwrnod o'r dyddiad hwn gwneud Gorchymyn a'i effaith yw gwahardd unrhyw gerddwr rhag mynd ar hyd y darnau hwnnw o Iwybr troed cyhoeddus Rhif 18,19 a 31 yng nghymuned Betws-y-coed fel y nodir isod. Llwybr troed 18 i gyd o'r A5 yng nghyfeirnod grid SH 7803 5676 tua'r gogledd orllewin i Iwybr troed 19 yng nghyfeirnod grid SH 7798 5692. Llwybr troed rhif 19 i gyd o'r A5 yng nghyfeirnod grid SH 7792 5687 i gyfeiriad y gogledd ddwyrain dros Afon Llugwy at y gyffordd a llwybr troed rhif 71 yng nghyfeirnod grid SH 7802 5704. Rhan o Iwybr troed 31 o gyfeirnod grid SH 7825 5675 tua'r gorllewin at y gyffordd gyda llwybr troed 19 yng nghyfeirnod grid SH 7800 5694. Mae angen y Gorchymyn oherwydd peryglon tebygol i'r cyhoedd yn ystod y gwaith o osod pont newydd. Daw'r Gorchymyn i rym ar 5 lonawr 2022. Disgwylir y bydd y llwybr troed ar gau nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, ond am gyfnod o ddim mwy na 6 mis. Dyddiedig: 22 Rhagfyr 2021 Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) Conwv County Borough Council (Footpath Nos 18.19 and 31 Betws v Coed) (Temporary Prohibition of Pedestrians) Order 2021
NOTICE IS GIVEN
that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which is to prohibit any pedestrian to proceed in those lengths of public footpath Nos 18, 19 and 31 in the community of Betws y Coed as specified below. The full length of public footpath 18 from the A5 at grid reference SH 7803 5676 proceeding north westerly to footpath 19 at grid reference SH 7798 5692. The full length of footpath 19 from the A5 at grid reference SH 7792 5687 proceeding in a north easterly direction over the Afon Llugwy to junction with footpath 71 at grid reference SH 7802 5704. That section of public footpath 31 from grid reference SH 7825 5675 proceeding in a westerly direction to junction with footpath 19 at grid reference SH 7800 5694. The Order is necessary for the reason of likelihood of danger to the public during installation of new bridge. The Order will come into effect on 5 January 2022. It is anticipated that the footpath will be closed until the works which it is proposed to carry out have been completed, subject to a maximum period of 6 months. Dated: 22 December 2021 Rhun ap Gareth Head of Law and Governance
Bodlondeb Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL COUNTY BOROUGH COUNCIL
Cyf/Ref: CCBC-041843

Attachments

WAR2290899.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices