Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) The County Borough of Conwv (Svchnant Pass Road Conwv) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2021

Notice ID: WAR2289709

Notice effective from
22nd December 2021 to 21st January 2022

DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 ¦ ADRAN 14(11 Gorchvmvn Bwrdeistraf Sirol Conwv (Ffordd Bwlch Svchnant Conwv) Gorchvmvn (Gwahardd Trafho Drwoddl 2021
RHODDIR RHYBUDD fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu, dim llai na saith niwrnod o'r dyddiad hwn, gwneud Gorchymyn i wahardd unrhyw gerbyd fynd ar hyd Ffordd Bwlch Sychnant Conwy o St Agnes Road i Gorlan.
Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith gwella'r briffordd. Bydd y llwybr amgen ar Ffordd Bwlch Sychnant i Benmaenmawr ar yr A55 i gyffordd 20 ar Ffordd 6G i Conway Road, troi I'r chwith wrth y Castell i Ffordd Llanrwst ac ar Ffordd Bwlch Sychnant ac fel arall.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 10 lonawr 2022. ?isgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o 8 wythnos, neu nes bydd y gwaith y bwriedir ei wneud wedi ei gwblhau, ond am gyfnod o 11 wythnos ar y mwyaf.
Dyddiedig 22 Rhagfyr 2021
Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) The County Borough of Conwv (Svchnant Pass Road Conwv) (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2021
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit vehicles to proceed in that length of Sychnant Pass Road Conwy from St Agnes Road to Gorlan.
The Order is necessary to facilitate highway improvement works. The alternative route will be via Sychnant Pass Road to Penmaenmawr onto the A55 to junction 20 onto Ffordd 6G to Conway Road, turn left at the Castle to Llanrwst Road and onto Sychnant Pass Road and vice versa. The Order comes into effect on 10 January 2022. It is anticipated that the road will be closed for a period of 8 weeks, or until the works which it is proposed to carry out has been completed, subject to a maximum period of 11 weeks.
Dated 22 December 2021
Rhun ap Gareth
Head of Law and Governance
Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL COUNTY BOROUGH COUNCIL
Cyf/Ref: CCBC - 041822

Attachments

WAR2289709.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices