Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 Conwv County Borough Council (Footpath 58 Llanfairtalhaiarnl (Temporary Prohibition of Pedestrians) Order 2021

Notice ID: WAR2283042

Notice effective from
15th December 2021 to 14th January 2022

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH
FFYRDD 1984 ADRAN 14(1) Gorchvmvn Cvnaor Bwrdeistref Sirol Conwv (Llwvbr Troed 58 Llanfairtalhaiarnl (Gwaharddiad Pros Pro ar Gerddwvrl 2021
RHODDIR RHYBUDD fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorohymyn, a'i effaith yw gwahardd unrhyw gerddwr rhag mynd ar hyd y darn hwnnw o Iwybr troed cyhoeddus rhif 58 yng nghymuned Llanfairtalhaiarn gan ddechrau o Ffordd Llanfair ar gyfeirnod grid SH 9119 6986 ac ymlaen i gyfeiriad de ddwyreiniol at bont dros yr Afon Elwy yn terfynu yn Ffordd Melai ar gyfeirnod grid SH 9148 6966
Mae angen y Gorchymyn oherwydd y tebygolrwydd o berygl i'r cyhoedd oherwydd pont groesi anniogel.
Bydd y Gorchymyn yn dod i rym ar 15 Rhagfyr 2021. Rhagwelir y bydd y I Iwybr troed ar gau nes bydd y gwaith arfaethedig wedi'i gwblhau, yn amodol ar uchafswm o 6 mis.
Dyddiedig: 15 Rhagfyr 2021 Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 Conwv County Borough Council (Footpath 58 Llanfairtalhaiarnl (Temporary Prohibition of Pedestrians) Order 2021
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which is to prohibit any pedestrian to proceed in that section of public footpath no 58 in the community of Llanfairtalhaiarn commencing from Llanfair Road at grid reference SH 9119 6986 and proceeding in a generally south easterly direction to a bridge over the River Elwy to terminate at Melai Road at grid reference SH 9148 6966
The Order is necessary for the reason of likelihood of danger to the public due to an unsafe bridge crossing.
The Order will come into effect on 15 December 2021. It is anticipated that the footpath will be closed until the works which it is proposed to carry out have been completed, subject to a maximum period of 6 months.
Dated: 15 December 2021
Rhun ap Gareth
Head of Law and Governance
Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL COUNTY BOROUGH COUNCIL
Cyf/Ref: CCBC-041752

Attachments

WAR2283042.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices