Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 Conwv County Borough Council (Gilfach Road. Brvn Pvdewi (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2021

Notice ID: WAR2273907

Notice effective from
8th December 2021 to 7th January 2022

DEDDF RHEOLI TRAFFIG FFYRDD 1984 ADRAN 14(11 Gorchvmvn Cvnaor Bwrdeistref Sirol Conwv (Ffordd Gilfach, Brvn Pvdewi (Gwaharddiad Pros Pro ar Drafnidiaeth Prwoddl 2021
RHOPPIR RHYBUPP fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn, ddim llai na saith niwrnod wedi dyddiad y Rhybudd hwn, i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd deithio ar hyd y rhan honno o Ffordd Gilfach, Bryn Pydew, o'r gyffordd gyda Ffordd Bryn Pydew i Fythynnod yr Hen Ysgol.
Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith gan Wales and West Utilities. Bydd y llwybr amgen ar hyd y rhan na effeithir ami o Ffordd Gilfach ar Lon yr Efail cyn troi i'r chwith ar L6n Gloddaeth a chymryd yr allanfa gyntaf ar The Royal Welsh Way i LOn Marl cyn cymryd yr allanfa gyntaf ac yna troi i'r chwith ar Ffordd Esgyryn a pharhau ar Ffordd Pydew cyn troi i'r dde ar Ffordd Bryn Pydew ac ymlaen at ddiwedd y gwyriad tuag at gyffordd Ffordd Gilfach. I'r gwrthwyneb ar gyfer cerbydau sy'n teithio i'r cyfeiriad arall. Bydd yna fynediad ar gyfer cherbydau brys.
Daw'r Gorchymyn i rym ar 3 lonawr 2022. Disgwylir y bydd y ffordd ar gau am gyfnod o 10 diwrnod ar y mwyaf.
Dyddiedig: 8 Rhagfyr 2021
Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 Conwv County Borough Council (Gilfach Road. Brvn Pvdewi (Temporary Prohibition of Through Traffic! Order 2021
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit vehicles to proceed in that length of Gilfach Road, Bryn Pydew, from its junction with Bryn Pydew Road to Old School Cottages.
The Order is necessary to facilitate Works by Wales and West Utilities. The alternative route will be via the unaffected section of Gilfach Road onto Lon yr Efail before turning left onto Gloddaeth Lane and taking first exit onto The Royal Welsh Way to Marl Lane before taking the first exit and then turning left onto Esgyryn Road and continuing onto Pydew Road before turning right on Bryn Pydew Road and proceeding to the diversion end approaching the junction with Gilfach Road. Vice versa for vehicles travelling in the opposite direction. Emergency access will be maintained
The Order comes into effect on 3 January 2022. It is anticipated that the road will be closed for a maximum period of 10 days.
1
Dated: 8 December 2021
Rhun ap Gareth
Head of Law and Governance
B ^ ¦ Bodlondeb

?F-^S Conwy, LL32 8DU
-^S

Conwy, LL32 8DU
CONWY (01492) 574000

(01492) 574000
COUNIY BOROUGH COUNCIL Cyf/Ref: CCBC-041740

Cyf/Ref: CCBC-041740

Attachments

WAR2273907.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices