Search for more Public Notices in your area
Traffic

The County Borough of Conwv (Disabled Person's Parking Places) (No.1) Order 2021

Notice ID: WAR2274941

Notice effective from
8th December 2021 to 7th January 2022

The County Borough of Conwv (Disabled Person's Parking Places) (No.1) Order 2021
The Conwy County Borough Council proposes to make an Order under Sections 1, 2 and 4 and Part IV of Schedule 9, of the Road Traffic Regulation Act 1984, the effect of which will be
1. To designate the lengths of road specified in Schedule 1 as a Disabled Person's Parking Place for the exclusive use of vehicles displaying a valid Disabled Person's Badge and a Residents Permit.

2. To designate the lengths of road specified in Schedule 2 as a Disabled Person's Parking Place for the exclusive use of vehicles displaying a valid Disabled Person's Badge.

3. To revoke the restrictions specified in Schedules 3, 4, 5, 6 and 7.

Exceptions will be provided in the proposed Order to permit waiting for the purposes of works of maintenance, repair and the like. A copy of the Order together with a map showing the lengths of road to which the Order relates and a statement of the Council's reasons for proposing to make the Order may be examined on the Council website. Requests for paper copy documents can be made by contacting 01492 575337.
Objections to the proposed Order, together with the grounds on which they are made should be sent in writing to the Traffic Section, Environment Roads and Facilities, PO Box 1 Conwy LL30 9GN or to traffic@conwv.aov.uk by 5 January 2022.
Schedule 1
(Disabled resident permit holders only)
Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Mannau Parcio i Uniaolion aa Anabledd)
(Rhif 11 2021
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn bwriadu gwneud Gorchymyn dan Adrannau 1, 2 a 4 a Rhan IV Atodlen 9, Deddf Rheoli Trafnidiaeth Ffyrdd 1984, a fydd yn
1. Dynodi'r darnau o ffordd a nodwyd yn Atodlen 1 fel Gofod Parcio i Bobl Anabl i'w ddefnyddio gan gerbydau sy'n arddangos Bathodyn Anabl dilys a Thrwydded Preswylydd yn unig.

2. Dynodi'r darnau o ffordd a nodwyd yn Atodlen 2 fel Gofod Parcio i Bobl Anabl i'w ddefnyddio gan gerbydau sy'n arddangos Bathodyn Anabl dilys yn unig.

3. Dirymu'r cyfyngiadau a nodwyd yn Atodlenni 3, 4, 5, 6 a 7.

Bydd y Gorchymyn arfaethedig yn cynnwys eithriadau a fydd yn caniatau aros er mwyn gwneud gwaith cynnal a chadw, gwaith trwsio ac ati. Gellir archwilio copi o'r Gorchymyn ynghyd a mapiau sy'n dangos y darn ffordd y mae'r Gorchymyn yn berthnasol iddynt, a datganiad o resymau'r Cyngor dros wneud y Gorchymyn arfaethedig ar wefan y Cyngor. Gallwch wneud cais am ddogfennau papur trwy ffonio 01492 575337.
Dylid anfon unrhyw wrthwynebiadau i'r Gorchymyn arfaethedig, ynghyd fi'r rhesymau drostynt, ar bapur at yr Adran Draffig, yr Amgylchedd Ffyrdd a Chyfleusterau, Blwch Post 1 Conwy LL30 9GN neu at traffia@conwv.aov.uk erbyn 5 lonawr 2022.
Atodlen 1
(Deiliaid trwydded preswylydd anabl yn unig)
PLEASE DOWNLOAD THE PDF BELOW TO VIEW THE DETAILS
Dyddiedig: 8 Rhagfyr 2021
Dated: 8 December 2021
Rhun ap Gareth
Head of Law and Governance
Rhun ap Gareth
Pennaeth v Gvfraith a Llvwodraethu
Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000

Cyf/Ref: CCBC-040894

Attachments

WAR2274941.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices