Search for more Public Notices in your area
Traffic

The Conwy County Borough Council (Various Roads Llanfairfechanl (Prohibition of Waiting! Order 2021 - Part 1

Notice ID: WAR2269593

Notice effective from
1st December 2021 to 31st December 2021

Gorchvmvn Cvnaor Bwrdeistref Sirol Conwv (Ffvrdd Amrvwiol Llanfairfechanl (Gwahardd Aros> 2021 - Rhan 1
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud y Gorchymyn a enwir uchod o dan Adrannau 1 a 2 o Ddeddf Rheoli Traffig Ffyrdd 1984, y bydd ei effaith yn gwahardd cerbydau rhag aros ar unrhyw adeg ar y darnau o ffordd a nodir yn yr Atodlen isod.
Mae'r cynigion mewn perthynas a Nant y Felin Road/ Llwyn Ysgaw wedi cael eu gohirio Mae eithriadau yn y Gorchymyn i ganiatau aros at ddibenion gollwng, casglu, llwytho a dadlwytho a gwneud gwaith cynnal a chadw, trwsio ac ati. Caiff eithriadau eu cynnwys yn y Gorchymyn ar gyfer cerbydau sy'n arddangos Bathodyn Person Anabl yn ogystal a Disg Parcio Person Anabl. Gellir archwilio copi o'r Gorchymyn a'r cynllun, a fydd yn dod i rym ar 6 Rhagfyr 2021 ar wefan y Cyngor.
Os ydych am gwestiynu dilysrwydd y Gorchymyn neu unrhyw ddarpariaeth ynddo ar y sail nad yw o fewn y pwerau a roddir gan Deddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984, neu ar y sail na chydymffurfiwyd ag unrhyw ofyniad o'r Ddeddf honno neu unrhyw offeryn a wnaed oddi tani, o ran y Gorchymyn, gallwch wneud cais i'r Uchel Lys at y diben hwn, cyn pen chwe wythnos o'r dyddiad hwn.
Atodlen 1 - Dim aros ar unrhyw adeg
Ffordd Ochr Orllewinol: o'i chyffordd

Penybryn gyda Pool Street am bellter o 6 metr tua'r gogledd-ddwyrain
The Conwy County Borough Council (Various Roads Llanfairfechanl (Prohibition of Waiting! Order 2021 - Part 1
Conwy County Borough Council has made the above-named Order under Sections 1 and 2 of the Road Traffic Regulation Act 1984, the effect of which is to prohibit the waiting of vehicles at any time in the lengths of road specified in the Schedule below.
The proposals relating to Nant y Felin Road/ Llwyn Ysgaw have been deferred. Exceptions are provided in the Order to permit waiting for the purposes of alighting, boarding, loading, unloading and works of maintenance, repair and the like. Exceptions are provided in the Order for vehicles displaying both a disabled person's badge and a disabled person's parking disc. A copy of the Order and plan, which will come into operation on the 6 December 2021 may be examined on the Council website.
If you wish to question the validity of the Order or of any provision contained in it on the grounds that it is not within the powers conferred by the Road Traffic Regulation Act 1984, or on the grounds that any requirement of that Act or of any instrument made under it, has not been complied with in relation to the Order, you may, within six weeks from the date hereof apply to the High Court for this purpose.
Schedule - No waiting at any time
Penybryn Road
Nant Pare Road
Cae
America
West side: from its junction with Pool Street for a distance of 6 metres in a north easterly direction Both sides: from its junction with Cae America for a distance of 8 metres in a south westerly direction Both sides in a northerly direction: from its junction with Nant Pare Road
Nant Pare Road
Y ddwy ochr; o'i chyffordd gyda Cae America am bellter o 8 metr

Cae America
tua'r de-orllewin_
Y ddwy ochr tua'r gogledd: o'i


chyffordd gyda Stryd Nant Pare Road am bellter o 9 metr Yn ddwy ffordd tua'r dwyrain: o'i chyffordd gyda Nant Pare Road am bellter o 8 metr_
Gorwel I Ochr Orllewinol: o'i chyffordd
gyda Bryn Road am bellter o
_48 metr tua'r gogledd-ddwyrain
Bryn Road Ochr y Gogledd-ddwyrain: o bwynt 14 metr i'r gorllewin o'i chyffordd gyda Gorwel am
_bellter o 49 metr tua'r dwyrain.
Dyddiedig: 1 Rhagfyr 2021 Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
Gorwel
Street for a distance of 9 metres Both sides in an easterly direction: from its junction with Nant Pare Road for a distance of 8 metres
West side: from its junction with Bryn Road for a distance of 48 metres
in a north easterly direction_
Bryn Road North east side: from a point
14 metres west of its junction with Gorwel for a distance of 49 metres
_in an easterly direction_
Dated: 1 December 2021
Rhun ap Gareth
Head of Law and Governance
Bodlondeb Conwy, LL32 8DU
L,ONWY (01492) 574000

(01492) 574000
CYNGOR BWRDEISTREF SIROL COUNTY BOROUGH COUNCIL
Cyf/Ref: CCBC - 040760/HL

Attachments

WAR2269593.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices