Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 Conwv County Borough Council (Svchnant Pass Road Conwvl (Temporary Prohibition of Through Traffic and Parking) Order 2021

Notice ID: WAR2255406

Notice effective from
17th November 2021 to 17th December 2021

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1) Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Ffordd Bwlch Svchnant Conwvl (Gwaharddiad Pros Pro ar Prafnidiaeth Drwodd a Pharciol 2021
RHOPPIR RHYBUPP fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn i wahardd unrhyw un rhag achosi i unrhyw gerbyd fynd ar hyd y darn hwnnw o Ffordd Bwlch Sychnant Conwy o Upper Gate Street at y gyffordd a'r Hen Ffordd.
Bydd dau Iwybr amgen ar gael a bydd arwyddion ar eu cyfer. Llwybr amgen 1: Ar hyd Ffordd Bangor at y gyffordd a Pharc Cadnant ac at ddiwedd y dargyfeiriad tuag at Ffordd Bwlch Sychnant. I'r gwrthwyneb ar gyfer cerbydau sy'n teithio i'r cyfeiriad arall. Llwybr amgen 2: Ar hyd Town ?itch Road i Berry Street ac yna Castle Street cyn troi i Ffordd Llanrwst a pharhau hyd at ddiwedd y dargyfeiriad ar y gyffordd a Mill Hill. Bydd mynediad hefyd ar gael i'r dref drwy droi i'r dde oddi ar Castle Street i Rose Hill Street cyn parhau ar Ffordd Bangor ac at ddiwedd y dargyfeiriad tuag at Upper Gate Street a Mount Pleasant (bydd mynediad ar gael i'r ddau leoliad hyn). Bydd mynediad i gerddwyr a'r Gwasanaethau Brys.
?aw'r Gorchymyn i rym ar 22 Tachwedd 2021 a bydd mewn grym pan fydd arwyddion traffig priodol 7010.4 wedi'u harddangos ar y safle cyn i'r gwaith ddechrau. arwyddion traffig priodol 7010.4 wedi'u harddangos ar y safle cyn i'r gwaith ddechrau.
Dyddiedig: 17 Tachwedd 2021 Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfralth a Llywodraethu_
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 Conwv County Borough Council (Svchnant Pass Road Conwvl (Temporary Prohibition of Through Traffic and Parking) Order 2021
NOTICE IS GIVEN
that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed or park in that length of Sychnant Pass Road Conwy from Upper Gate Street to the junction with Old Road.
The Order is necessary to facilitate carriageway resurfacing works. There are two alternative routes available and will be signed accordingly. Alternative route 1: Along Bangor Road to the junction with Cadnant Park and to the diversions end approaching Sychnant Pass Road. Vice versa for vehicles travelling in the opposite direction. Alternative route 2: Along Town Ditch Road onto Berry Street and then Castle Street before turning onto Llanrwst Road and continuing to the diversions end at the junction with Mill Hill. Access for the town will also be available by turning right off Castle Street onto Rose Hill Street before continuing onto Bangor Road and to the diversions end approaching Upper Gate Street and Mount Pleasant (access will be maintained to both of these locations). Pedestrian and emergency access will be maintained The Order comes into effect on 22 November 2021 and will be in force only when appropriate traffic signs 7010.4 are displayed on each site in advance of works commencing Dated: 17 November 2021 Rhun ap Gareth Head of Law and Governance
Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
CONWY (01492) 574000

Attachments

WAR2255406.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices