Search for more Public Notices in your area
Traffic

Conwy County Borough Council

Notice ID: WAR2255412

Notice effective from
17th November 2021 to 17th December 2021

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(11 Gorchvmvn Bwrdeistref Sirol Conwv (Ffrith Road. Pvdew Road and Skerrwore Road Brvn Pvdewl (Gwaharddiad Pros Pro ar Drafnidiaath Drwoddl 2021 RHOPPIR RHYBUPP fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn, i wahardd unrhyw gerbyd rhag teithio ar hyd Ffrith Road, Pydew Road a Skerryvore Road Bryn Pydew y tu allan i eiddo o'r enw Bryn Teg at y gyffordd a Goedlodd Lane.
Mae angen y Gorchymyn er mwyn hwyluso gwaith goleuadau stryd. Y llwybrau amgen fydd: Llwybr amgen 1: Ar hyd y rhan o Ffrith Road sydd heb ei heffeithio at Pydew Road at y gyffordd a Skerryvore Road a hyd at Goedlodd Lane. Llwybr amgen 2: Ffordd Esgyryn i Marl Lane at y gyffordd & Ffordd y Cymry Brenhinol yna dylid cymryd y trydydd troad a pharhau at y gylchfan a Gloddaeth Lane ac unwaith eto dylid cymryd y trydydd troad i barhau at y gyffordd & Lon yr Efail yna troi i'r dde i barhau at ddiwedd y dargyfeiriad at y gyffordd & Ffordd y Gilfach a Ffordd Bryn Pydew. I'r gwrthwyneb ar gyfer cerbydau sy'n teithio i'r cyfeiriad arall. Bydd mynediad yn cael ei ganiatau i gerbydau achosion brys drwy gydol y cyfnod cau.
?aw'r Gorchymyn i rym ar 22 Tachwedd 2021. ?isgwylir y bydd y cyfyngiadau mewn grym am gyfnod o ddim mwy na 2 wythnos. Dyddiedig: 17 Tachwedd 2021 Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(11 Conwv County Borough Council (Ffrith Road. Pvdew Road and Skerrwore Road Brvn Pvdewl (Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2021
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which will be to prohibit any vehicle to proceed along Ffrith Road, Pydew Road and Skerryvore Road Bryn Pydew outside property called Bryn Teg to junction with Goedlodd Lane.
The Order is necessary to facilitate street lighting works. The alternative routes will be: Alternative route 1: Along the unaffected section of Ffrith Road onto Pydew Road to the junction with Skerryvore Road and up to Goedlodd Lane. Alternative route 2: Esgyryn Road onto Marl Lane to the junction with The Royal Welsh Way then take the third exit and continue to the roundabout with Gloddaeth Lane again taking the third exit to continue to the junction with Lon yr Efail then turn right to proceed to the diversions end at the junction with Gilfach Road and Bryn Pydew Road. Vice versa for vehicles travelling in the opposite direction. Emergency access will be maintained at all times.
The Order comes into effect on 22 November
2021. It is anticipated that the restrictions will be
in place for a maximum period of 2 weeks.
Dated: 17 November 2021
Rhun ap Gareth
Head of Law and Governance
Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000

COUNTY BOROUGH COUNCIL Cyf/Ref: CCBC - 041374

Attachments

WAR2255412.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices