Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14M1 Conwv County Borough Council (Footpath 42 Tretriwl (Temporary Prohibition of Pedestrians) Order 2021

Notice ID: WAR2255432

Notice effective from
17th November 2021 to 17th December 2021

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(11 Gorchvmvn Cvnoor Bwrdeistref Sirol Conwv (Llwvbr Troed 42 Trefriwl (Gwaharddlad Pros Pro ar Gerddwvrl 2021
RHODDIR RHYBUPP fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn, a'i effaith yw gwahardd unrhyw gerddwr rhag mynd ar hyd y darn hwnnw o Iwybr troed cyhoeddus rhif 42 yng nghymuned Trefriw gan ddechrau o'i gyffordd a Nant Cottage at Ffordd Llanrhychwyn ar gyfeirnod grid SH 7832 6158 ac ymlaen i gyfeiriad y dwyrain am ryw 280 metr i'w gyffordd a Ffordd Ty'r Mawn ar gyfeirnod grid SH 7861 6155.
Mae angen y Gorchymyn oherwydd y tebygolrwydd o berygl i'r cyhoedd oherwydd pont groesi anniogel.
Bydd y Gorchymyn yn dod i rym ar 18 Tachwedd 2021. Rhagwelir y bydd y llwybr troed ar gau nes bydd y gwaith arfaethedig wedi'i gwblhau, yn amodol ar uchafswm o 6 mis.
Dyddiedig: 17 Tachwedd 2021 Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14M1 Conwv County Borough Council (Footpath 42 Tretriwl (Temporary Prohibition of Pedestrians) Order 2021
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which is to prohibit any pedestrian to proceed in that section of public footpath no 42 in the community of Trefriw commencing from its junction with Nant Cottage to Llanrhychwyn Road at grid reference SH 7832 6158 and proceeding in an easterly direction for approximately 280 metres to its junction with Ty'r Mawn Road at grid reference SH 7861 6155
The Order is necessary for the reason of likelihood of danger to the public due to an unsafe bridge crossing.
The Order will come into effect on 18 November 2021. It is anticipated that the footpath will be closed until the works which it is proposed to carry out have been completed, subject to a maximum period of 6 months.
Dated: 17 November 2021
Rhun ap Gareth
Head of Law and Governance
Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL COUNTY BOROUGH COUNCIL
Cyf/Ref: CCBC - 041582

Attachments

WAR2255432.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices