Search for more Public Notices in your area
Planning

MARINE WORKS (ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT) REGULATIONS 2007

Notice ID: WAR2249621

Notice effective from
17th November 2021 to 17th December 2021

DEDDF Y M6R A MYNEDIAD I'R ARFORDIR 2009
MARINE AND COASTAL ACCESS ACT 2009
RHEOLIADAU GWAITH MOROL (ASESU EFFEITHIAU AMGYLCHEDDOL) 2007
HYSBYSIAD O GAIS AR GYFER PROSIECT GLAN Y MOR BAE COLWYN
Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi cyflwyno cais i Gyfoeth Naturiol Cymru am drwydded forol i gynnal gweithgaredd a reoleiddir o dan Ddeddf y Mor a Mynediad i'r Arfordir 2009. Mae angen caniatad asesu effeithiau amgylcheddol ar y prosiect ac mae'n destun gofyniad am asesiad o'r effeithiau amgylcheddol dan Reoliadau Gwaith Moral (Asesu Effeithiau Amgylcheddol) 2007 ('y Rheoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol'). Mae'r ymgeisydd wedi paratoi datganiad amgylcheddol.
Mae'r cais ar gyfer ymestyn tair arllwysfa, addasu strwythur rheoli o greigiau sy'n bodoli eisoes, a mewnforio oddeutu 1 miliwn tunnell o dywod wedi'i garthu.
Mae copTau o'r datganiad amgylcheddol a dogfennau eraill sy'n ofynnol gan y Rheolau AEA ar gael ar-lein o'n cofrestr gyhoeddus. Gallwch chwilio am y dogfennau gan ddefnyddio'r cyfeirnod cais CML2149.
Yng ngoleuni'r sefyllfa iechyd cyhoeddus bresennol oherwydd y Coronafeirws (COVID-19) ni fydd copi caled o'r cais a dogfennau ategol ar gael mewn man cyhoeddus ar hyn o bryd.
Dylai unrhyw un sydd am gyflwyno sylwadau ynghylch y cais a'r datganiad amgylcheddol wneud hynny'n ysgrifenedig i Cyfoeth Naturiol Cymru trwy ysgrifennu at y Gwasanaeth Trwyddedu, Cyfoeth Naturiol Cymru, Ty Cambria, 29 Ffordd Casnewydd, Caerdydd, CF24 OTP, neu drwy e-bostio marinelicensing@

cyfoethnaturiolcymru.gov.uk

o fewn 35 diwrnod o'r hysbysiad hwn. Dylai'r sylwadau fod wedi'u dyddio a nodi'n glir enw (mewn priflythrennau) a chyfeiriad e-bost neu gyfeiriad post llawn y sawl sy'n cyflwyno'r sylwadau.
Dyfynnwch gyfeimod CML2149 yn eich holl ohebiaeth.
Eir i'r afael a sylwadau a dderbynnir gan aelodau'r cyhoedd yn unol ag Atodlen 5 y Rheoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol. Caiff copTau o sylwadau ysgrifenedig a dderbynnir gan Gyfoeth Naturiol Cymru eu hanfon at yr ymgeisydd ac efallai y byddant hefyd ar gael i'w gweld yn gyhoeddus.
Mae Cyfoeth Naturiol Cymru'n awdurdod priodol dan y Rheoliadau Asesu Effeithiau Amgylcheddol ac mae wedi derbyn swyddogaethau dirprwyedig fel yr awdurdod trwyddedu priodol gan Weinidogion Cymru i ddibenion Rhan 4 Deddf y Mor a Mynediad i'r Arfordir 2009. Wrth benderfynu ar y cais, efallai y bydd Cyfoeth Naturiol Cymru'n rhoi caniatad ar gyfer y prosiect, yn rhoi caniatad asesu effeithiau amgylcheddol gydag amodau, neu'n gwrthod caniatad asesu effeithiau amgylcheddol ar gyfer y prosiect.
MARINE WORKS (ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT) REGULATIONS 2007
NOTICE OF APPLICATION FOR COLWYN BAY WATERFRONT PROJECT
Notice is hereby given that Conwy County Borough Council has applied to Natural Resources Wales ('NRW') for a marine licence to carry out a regulated activity under the Marine and Coastal Act 2009. The project requires EIA consent and is subject to the requirement for an environmental impact assessment ('EIA') under the Marine Works (Environmental Impact Assessment) Regulations 2007 ('the EIA Regulations'). An environmental statement has been prepared by the applicant.
The application is for the extension of three existing outfalls, the modification of an existing rock control structure, and the importation of approximately 1 million tonnes of dredged sand.
Copies of the environmental statement and other documents required by the EIA Regulations are available online from our public register. You can search for the documents using the application reference number CML2149.
In light of the current public health situation surrounding coronavirus (COVID-19) a hard copy of the application and supporting documents will not be available in a public place at this time.
Any person wishing to make representations regarding the application and the environmental statement should do so by writing to NRW to the Permitting Service, Natural Resources Wales, Cambria House, 29 Newport Road, Cardiff, CF24 OTP by e-mail to

marinelicensing@naturalresourceswales.gov.uk

within 35 days of this notice. Representations should be dated and clearly state the name (in block capitals) and the full return e-mail or postal address of the person making the representation.
Please quote reference number CML2149 in all correspondence.
Representations received from members of the public will be dealt with in accordance with Schedule 5 of the EIA Regulations. Copies of written representations received by NRW will be sent to the applicant and may also be made publicly available.
NRW is an appropriate authority under the EIA Regulations and has been delegated functions as the appropriate licensing authority by the Welsh Ministers for the purposes of Part 4 of the Marine and Coastal Access Act 2009. In determining the application, NRW may grant EIA consent for the project; grant EIA consent for the project with conditions attached; or, refuse EIA consent for the project.

Attachments

WAR2249621.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices