Search for more Public Notices in your area
Traffic

Conwy County Borough Council (Byway 34 Eglwysbach) (Temporary Prohibition of Pedestrians and Vehicles) Order 2020

Notice ID: WAR2093917

Notice effective from
27th May 2021 to 26th June 2021


DEDDF RHEOLEIDDIO TRAFFIG FFYRDD 1984 - ADRAN 14 (1)


Gorchymyn Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (Cilffordd 34 Eglwysbach) (Gwahardd Cerddwyr a Cherbydau Dros Dro) 2020RHODDIR RHYBUDD

y bydd y Gorchymyn uchod a wnaed gan Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy ar 18 Tachwedd 2020 a oedd i ddod i ben ar 19 Mai 2021 yn parhau i fod yn weithredol gyda chymeradwyaeth Gweinidogion Cymru tan ac yn cynnwys 19 Tachwedd 2021.

Y mae angen y Gorchymyn oherwydd peryglon tebygol i’r cyhoedd.Effaith y Gorchymyn fydd

yw gwahardd unrhyw gerbyd, cerddwyr a cheffylau i fynd ar hyd Cilffordd 34 yng nghymuned Eglwysbach, yn dechrau o Ffordd Plas Drain yng nghyfeirnod grid SH 8119 6667 drwy’r fynedfa hyd at ochr ddwyreiniol Pennant Lodge, ac yna’n parhau tua’r gogledd-ddwyrain gan basio i ochr orllewinol Drovers Cottage a Pennant Hill Cottage lle mae’r gilffordd yn diweddu yn ei chyffordd gyda Lon Pennant yng nghyfeirnod grid SH 8152 6752.


ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1)


Conwy County Borough Council (Byway 34 Eglwysbach) (Temporary Prohibition of Pedestrians and Vehicles) Order 2020NOTICE is

given that the above named Order made by the Conwy County Borough Council on 18 November 2020 and which was due to expire on 19 May 2021 has been continued in force with the approval of the Welsh Ministers until and including 19 November 2021.

The Order is necessary for the reason of likelihood of danger to the public.The effect of the Order is to prohibit any vehicle, pedestrian and horses from proceeding

in the full length of Byway 34 in the community of Eglwysbach commencing from Ffordd Plas Drain at grid reference SH 8119 6667 proceeding through the gateway and passing to the eastern side of Pennant Lodge then continuing in a north easterly direction passing to the west side of Drovers Cottage and Pennant Hall Cottage the byway ends at its junction with Lon Pennant at grid reference SH 8152 6752.

Dyddiad/Dated: 27 Mai / May 2021Rhun ap Gareth
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu
Head of Law and Governance


Attachments

WAR2093917.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices