Search for more Public Notices in your area
Traffic

ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1)

Notice ID: WAR1716467

Notice effective from
14th May 2020 to 13th June 2020

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1)
Gorchymyn Bwrdeistref Sirol Conwy
(Ysgol Trofarth, Trofarth)
(Gwaharddiad Dros Dro ar Drafnidiaeth Drwodd) 2020
RHODDIR RHYBUDD fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy wedi gwneud Gorchymyn, i wahardd unrhyw un rhag achosi i
unrhyw gerbyd fynd ar hyd Ysgol Trofarth o Fryn Dwan i Fferm Pen Y Bryn a
Hafodty.
Mae’r Gorchymyn yn angenrheidiol er mwyn hwyluso gwaith ceblu. Bydd y llwybr amgen yn parhau ar hyd Ffridd Uchaf i Fawnog Fawr i’w chyffordd â Holland Arms ac yna troi i’r chwith a pharhau i Tyˆ Mawr Gell yna troi i’r chwith a pharhau ar Tai Road hyd at ddiwedd y gwyriad wrth Ffordd Trofarth. I’r gwrthwyneb ar gyfer cerbydau sy’n teithio i’r cyfeiriad arall.
Daw’r Gorchymyn i rym ar 22 Mai 2020. Disgwylir y bydd y ffordd ar gau am 14 diwrnod, neu tan y bydd y gwaith arfaethedig wedi’i gwblhau.
Dyddiedig: 14 Mai 2020
Delyth E Jones
Pennaeth y Gyfraith a Llywodraethu


ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1)
Conwy County Borough Council
(Trofarth School, Trofarth)
(Temporary Prohibition of Through Traffic) Order 2020
NOTICE IS GIVEN that the Conwy County Borough Council has made an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in that length of Trofarth School from Bryn Dwan to Pen Y Bryn Farm and Hafodty.
The Order is necessary to facilitate cable work. The alternative route will be to continue along onto Ffridd Uchaf to Fawnog Fawr to its junction with Holland Arms and then turn left and continue to Ty Mawr Gell then turn left and continue onto Tai Road to the diversions end approaching Trofarth Road. Vice versa for vehicles travelling in the opposite direction.
The Order comes into effect on 22 May 2020. It is anticipated that the road will be closed for a period of 2 weeks, or until the works which it is proposed to carry out has been completed.
Dated: 14 May 2020
Delyth E Jones
Head of Law and Governance


Bodlondeb
Conwy, LL32 8DU
(01492) 574000
Cyf/Ref: CCBC-036400/HB


 


 

Attachments

WAR1716467.pdf Download

Conwy County Borough Council

Bodlondeb , Conwy , North Wales , LL32 8DU

http://www.conwy.gov.uk/ 01492 574 000

Comments

or Register to leave a comment and/or receive comment alerts.

Related notices